Thuốc chữa bệnh sùi mào gà ở nữ và nam tốt nhất

Thuốc sùi mào gà

Thu?c sùi mào gà

Thu?c sùi mào gà có bán r?t nhi?u nh?ng ?? vi?c s? d?ng thu?c ch?a tr? b?nh sùi mào gà ? n? và nam t?t nh?t ph?i có s? ch? ??nh c?a bác s? chuyên khoa da li?u. Thu?c ch?a b?nh sùi mào gà hi?n nay dùng là thu?c bôi, thu?c u?ng và thu?c tiêm, tùy vào giai ?o?n b?nh mà thu?c có nh?ng hi?u qu? khác nhau.

Thu?c ch?a b?nh sùi mào gà

Thu?c ch?a b?nh sùi mào gà ? n? và nam ???c chia làm hai lo?i, m?t là nhóm thu?c u?ng và tiêm nhóm thu?c này s? tác ??ng t? bên trong c? th?, hai là nhóm thu?c bôi nhóm thu?c này s? tác d?ng t? bên ngoài c? th?.

Nhóm thu?c u?ng và thu?c tiêm ch?a sùi mào gà

Nhóm thu?c u?ng và thu?c tiêm h?u h?t là các lo?i thu?c kháng sinh ??c tr? các virus Human papilloma virus (HPV) là virus gây ra b?nh sùi mào gà. Các lo?i thu?c u?ng và thu?c tiêm này có tác d?ng tiêu di?t h?n ch? s? phát tri?n c?a chúng, không cho chúng có c? h?i phát tri?n trong c? th?.

Vi?u ?i?u tr? b?ng thu?c u?ng và thu?c tiêm s? giúp cho c? th? có s? ch?ng l?i các virus t? bên trong.

Thu?c tr? sùi mào gà

Nhóm thu?c bôi sùi mào gà

Nhóm thu?c bôi ch?a sùi mào gà thông th??ng g?m các lo?i thu?c này ? d?ng l?ng và ??u s? d?ng b?ng cách ch?m lên các u nhú sùi mào gà.

Dùng thu?c sùi mào gà:

 • B??c 1: Tr??c lúc bôi thu?c b?n nên v? sinh s?ch l?i vùng da b? sùi mào gà c?ng nh? lau nh? th?t khô l?i b?ng kh?n s?ch các ? vùng sùi mào gà ph?i bôi thu?c.
 • B??c 2: Sau khi v? sinh da và ?? khô da xong b?n s? d?ng thu?c kem m? (tuýt kem này th??ng ???c t?ng kèm theo li?u pháp và có bán t?i các nhà thu?c tây) bôi xung quanh ? t?i vùng da lành ?? sát khu?n c?ng nh? b?o v? da lành kh?i tác d?ng c?a thu?c tránh d?n ??n quá li?u làm cho ?au rát.
 • B??c 3: Sau lúc bôi thu?c m? b?n ?? thu?c ra ngoài ?? dùng ??ng nh?..L?u ý ch? ?? 1 l??ng thu?c nh? v?a ?? s? d?ng vì 1 l?n ch?m r?t ít ch? ph? n?t sùi mào gà không ph?i ch?m quá ??m hay ch?m lan r?ng ra da lành. Sau khi ch?m thu?c xong ??i t? 30 giây ??n 60 giây thu?c s? khô hoàn toàn l?i, b?n có th? m?c l?i qu?n áo c?ng nh? chuy?n ??ng sinh ho?t bình th??ng.
 • B??c 4: Sau khi ch?m thu?c t?m 3 gi? ( ? vùng da d?y có kh? n?ng ?? ??n 4 gi?) ch?m thu?c xong b?n ti?n hành dùng n??c mu?i sinh lý ho?c n??c s?ch riêng ? n? có kh? n?ng s? d?ng dung d?ch v? sinh ph? n? ?? r?a s?ch l?i ch? sùi mào gà v?a ch?m bu?c ph?i s? d?ng bông gòn chà nh? ?? thu?c r?a s?ch h?n và tuy?t ??i không chà m?nh khi?n sùi h? da gây t??ng ??i khó tr? li?u.

Khi dùng thu?c c?n chú ý m?i l?n s? d?ng thu?c ch?a sùi mào gà không v??t quá 0,5ml, dùng t?m bông ?? th?m dung d?ch và ch?m vào các n?t sùi mào gà. Các b?n chú ý không s? d?ng thu?c liên ti?p mà ch? nên s? d?ng 4 l?n 1 tu?n không bôi lên các v?t th??n h?, các v?t loét ch?a lành.

Khi dùng thu?c sùi mào gà ? các vùng nh?y c?m nh? b? ph?n sinh d?c thì c?n ph?i chú ý bôi thu?c t? 1-4 gi? sau ?ó ph?i r?a s?ch l?i b?ng n??c s?ch, di?n tích ch?m thu?c không v??t quá 2cm  vì thu?c có nh?ng tác d?ng r?t m?nh n?u không c?n th?n r?t d? gây t?n th??ng da xung quanh.

Các lo?i thu?c hi?n nay ch? có tác d?ng tiêu di?t b?t các lo?i virus HPV và làm chúng y?u ?i ch? không lo?i b? hoàn toàn chúng ra kh?i c? th? ???c ?i?u này có ngh?a là b?nh v?n có nguy c? tái phát n?u g?p môi tr??ng thu?n l?i.

Vi?c dùng thu?c tr? sùi mào gà ch? y?u nh?m phá h?y t?n th??ng do sùi mào gà gây ra ch? không th? tiêu di?t ???c virus HPV. Vì v?y v?i nh?ng t?n th??ng r?ng ho?c n?t sùi m?c ? nhi?u n?i ph?i ?i?u tr? b?ng laser CO2, áp l?nh, ph??ng pháp ala pdt.

>>> Sùi mào gà ? n? giai ?o?n ??u

>>> Khám sùi mào gà ? ?âu

t? v?n thu?c sùi mào gà

Ch?a sùi mào gà b?ng ph??ng pháp ala pdt

Thu?c ch?a b?nh sùi mào gà

Chia s? t? bác s? ?? V?n Chi?n cho bi?t có nhi?u ph??ng pháp ?i?u tr? b?nh nh? dùng laser CO2, áp l?nh,… ph??ng pháp ALA PDT là ph??ng pháp ?i?u tr? phá h?y nh?ng t?n th??ng v?i t? l? s?ch t?n th??ng r?t cao, t? l? tái phát th?p, là m?t ph??ng pháp nên ???c l?a ch?n thay cho dùng thu?c ch?a b?nh sùi mào gà.

 • ALA PDT ph??ng pháp dùng ?? phá h?y mô ?ích m?t cách ch?n l?c, h?n ch? t?i ?a t?n th??ng mô lành. Ph??ng pháp này s? d?ng ánh sáng ?? kích ho?t phân t? nh?y sáng trong mô b?nh (???c dùng tr??c theo ???ng toàn thân ho?c ???ng bôi t?i ch?), ph?n ?ng sinh ra các phân t? oxy hóa m?nh gây phá h?y t? bào gây b?nh.
 • ALA PDT ???c ch? ??nh trong ?i?u tr? các t?n th??ng ung th?, ti?n ung th? nh?: dày s?ng ánh sáng, Bowen, SCC th? nông,
 • M?t s? b?nh lý viêm da khác c?ng ???c ch? ??nh nh?: x? c?ng bì khu trú, tr?ng cá, leishmaniasis.
 • Ánh sáng nhìn th?y có ?? xuyên sâu t?i ?a 3mm, do ?ó, ph??ng pháp thích h?p h?n cho nh?ng t?n th??ng nh?, nông. Li?u chi?u ph? thu?c vào ngu?n sáng và ch?t nh?y sáng, c?ng nh? b?nh lý c?n ?i?u tr?.

Chú ý:

 • Ph??ng pháp ALA PDT + áp l?nh là b?nh nhân ???c ?i?u tr? áp l?nh, ngay sau ?ó ???c ?i?u tr? b?ng ALA PDT, ?i?u tr? ???c th?c hi?n hàng tu?n trong 4 tu?n.
 • Ph??ng pháp ?i?u tr? b? sung ALA PDT là b?nh nhân ???c ?i?u tr? laser CO2 ho?c áp l?nh cho ??n khi h?t t?n th??ng hoàn toàn, sau ?ó ???c ?i?u tr? ti?p b?ng ALA PDT 4 l?n.

Hi?u qu?:

 • ALA PDT là ph??ng pháp hi?u qu?, an toàn trong ?i?u tr? cho các t?n th??ng sùi mào gà, bên c?nh các ph??ng pháp truy?n th?ng nh? áp l?nh, ??t t?n th??ng b?ng laser CO2,…
 • Vi?c l?a ch?n ph??ng pháp ?i?u tr? c?n d?a vào kích th??c t?n th??ng.
 • V?i nh?ng t?n th??ng nh? h?n 5mm, có th? l?a ch?n ALA PDT ??n thu?n.
 • V?i nh?ng t?n th??ng t? 0.5 tr? lên, có th? l?a ch?n các ph??ng pháp ?i?u tr? k?t h?p ALA PDT v?i áp l?nh ho?c laser CO2.

T?i phòng khám ?a khoa Thái Hà, ph??ng pháp ?i?u tr? b?nh sùi mào gà ALA PDT ?ã và ?ang ???c s? d?ng thành công v?i nhi?u b?nh nhân. N?u b?n ? Hà N?i ho?c các khu v?c lân c?n hãy ??n th?m khám và ch?a tr? tr?c ti?p.

>>> Chi phí ch?a sùi mào gà

Thu?c tr? sùi mào gà

Các lo?i thu?c tr? sùi mào gà ch? có tác d?ng làm gi?m các n?t sùi do virus HPV gây ra ngoài da ch? không lo?i b? hoàn toàn chúng ra kh?i c? th? ???c. ?i?u này có ngh?a là b?nh v?n có nguy c? tái phát, nên l?a ch?n ph??ng pháp ala pdt ?? ?i?u tr? lo?i b? virus HPV gây b?nh sùi mào gà.

Phòng khám ?a khoa Thái Hà luôn công mai, minh b?ch m?i kho?n chi phí dùng thu?c ch?a sùi mào gà. Tr??c khi th?c hi?n b?t c? b??c khám, xét nghi?m ho?c ?i?u tr? nào, bác s? luôn thông báo tr??c ?? b?nh nhân ??a ra quy?t ??nh d? trù chi phí và l?a ch?n ??ng ý ho?c t? ch?i ?i?u tr?.

PHÒNG KHÁM ?A KHOA THÁI HÀ
??a ch?: S? 11 Thái Hà, ??ng ?a, Hà N?i
T?ng ?ài t? v?n s?c kh?e mi?n phí: 0365115116 ho?c Click Chat Online T? V?n Mi?n Phí.

t? v?n zalo

t? v?n mi?n phí