Hiện tượng bị rong kinh kéo dài: Nguyên nhân là gì?

Kinh nguy?t là hi?n t??ng sinh lý h?t s?c bình th??ng ? n? gi?i khi ??n tu?i d?y thì song s?c kh?e sinh s?n c?a ch? em s? b? ?e d?a nghiêm tr?ng n?u nh? ch? em b? r?i lo?n kinh nguy?t trong ?ó rong kinh kéo dài là m?t trong nh?ng hi?n t??ng nguy hi?m và ch? em nên chú ý.

Rong kinh kéo dài ? n? gi?i là tình tr?ng r?i lo?n kinh nguy?t, s? ngày b? kinh nguy?t kéo dài trên 1 tu?n v?i l??ng máu kinh nguy?t m?t ?i có th? v??t quá 80ml. Hi?n t??ng rong kinh kéo dài th??ng x?y ra nhi?u ? ch? em m?i b?t ??u d?y thì và nh?ng ch? em b??c vào giai ?o?n ti?n mãn kinh.

Hi?n t??ng b? rong kinh kéo dài:

  • B? ra máu kinh trên 7 ngày
  • Máu kinh ra nhi?u, ?ông thành c?c l?n
  • ?au b?ng kinh
  • Hoa m?t, chóng m?t, m?t m?i…

Hãy ?i khám ph? khoa ngay khi th?y có bi?u hi?n trên. T?i phòng khám ph? khoa uy tín ? Hà N?i b?n s? ???c h??ng d?n và trao ??i chi ti?t v? cách ch?a rong kinh.

bs Nga t? v?n

Nguyên nhân rong kinh kéo dài ???c chia làm 2 lo?i: nguyên nhân c? n?ng và nguyên nhân th?c th?.

Nguyên nhân rong kinh kéo dài c? n?ng

  • L?a tu?i (th??ng g?p ? ph? trong ?? tu?i d?y thì và ti?n mãn kinh, do không phóng noãn, kinh nguy?t có th? kéo dài ??n 10 ngày)
  • Béo phì, t?ng cân, s? d?ng ch?t kích thích
  • Sinh con nhi?u l?n, r?i lo?n n?i ti?t t?
  • ?ái tháo ???ng, viêm gan m?n, b?nh tim, th?n, …

R?i lo?n n?i ti?t t? trong c? th? là m?t trong nh?ng nguyên nhân rong kinh c? n?ng ch? y?u, th??ng g?p ? ph? n? trong ?? tu?i d?y thì, l?n ??u tiên có kinh, ti?n mãn kinh. Bình th??ng, c? th? ph? n? có s? cân b?ng gi?a 2 n?i ti?t t? n? là estrogene và progesterone b?o ??m quá trình r?ng tr?ng, t?o màng dày trong t? cung khi?n cho quá trình hành kinh ???c suôn s?. Nh?ng vì m?t vài lý do nào ?ó khi?n cho 2 n?i ti?t t? trên trong c? th? b? m?t cân b?ng, gây nên tình tr?ng kinh nguy?t kéo dài (rong kinh).

Nguyên nhân rong kinh kéo dài th?c th?

Bao g?m các b?nh lý gây t?n th??ng th?c th? ? t? cung ho?c bu?ng tr?ng:

  • U x? c? t? cung, l?c n?i m?c t? cung, viêm n?i m?c t? cung, polyp t? cung, h?i ch?ng ?a nang bu?ng tr?ng, ung th? c? t? cung, ung th? n?i m?c t? cung, b??u n??c bu?ng tr?ng, bu?ng tr?ng b? r?i lo?n không sinh tr?ng và r?ng trúng, r?i lo?n ?ông máu, b?nh b??u giáp, viêm niêm m?c t? cung, ung th?
  • S? d?ng thu?c tránh thai, nh?t là các lo?i thu?c tránh thai kh?n c?p, ??t vòng ng?a thai, mang thai b? bi?n ch?ng.

B?nh u x? t? cung gây rong kinh kéo dài. Do kh?i u chèn ép lên t? cung trong th?i gian dài khi?n cho kinh nguy?t không th? l?u thông ra ngoài nên m?t khi có kinh s? kéo dài h?n bình th??ng v?i l??ng máu kinh nhi?u, d?n t?i tình tr?ng rong kinh kéo dài.

PHÒNG KHÁM PH? KHOA THÁI HÀ
??a ch?: S? 11 Thái Hà, ??ng ?a, Hà N?i
T?ng ?ài t? v?n s?c kh?e ph? n? mi?n phí: 0365115116 ho?c Click Chat Online T? V?n Mi?n Phí.

t? v?n zalo

t? v?n mi?n phí