Giai đoạn ủ bệnh lậu là bao ngày? Bệnh lậu lan nhiễm qua đường nào?

Th?i gian ? b?nh l?u ???c tính vòng khi ng??i có b?nh ti?p xúc ??i v?i viêm nhi?m l?u giúp quay l?i lúc các hi?n t??ng d?u hi?u ra ngoài. N?u xu?t phát truy?n l?u, nh?ng vi khu?n l?u phát tri?n vô cùng nhanh. Theo ?y, giai ?o?n ? b?nh c?ng c?c k? nhanh, c? c? 3-5 ngày và tr? nh?t là 2-10 hôm.

Bên c?nh ?ó, giai ?o?n ? b?nh s?m ho?c ch?m còn ph? thu?c vào ??n s?c kh?e c?a b?nh nhân cùng c?p ?? m?nh – y?u c?a viêm nhi?m. N?u nh? c? th? b?n có s?c ?? kháng y?u, s?c ?? kháng y?u thì th?i ?i?m ? b?nh lý có th? ng?n h?n và Bên c?nh ?ó.

Trong giai ?o?n ? b?nh, vi khu?n có kh? n?ng xâm nh?p tr? l?i m?t s? c? quan khác ví d? ni?u ??o, c? d? con, tr?c tràng cùng c? h?ng. Vì v?y ph?i hi?u l?u

Bi?u hi?n t?i th?i k? ? b?nh l?u

B?nh l?u ? ch? em giai ?o?n ??u

N? gi?i trong giai ?o?n ? b?nh l?u c?c k? không d? dàng nh?n bi?t, t?i m?t vài bi?u hi?n c?a b?nh không c? th? ?ó là t?i anh em. Lúc có d?u hi?u, h? th??ng xuyên th?y ti?u rát, b?nh ?ái bu?t và khó ch?u ?i kèm.

L?u là b?nh lý truy?n nhi?m b?ng ???ng tình d?c r?ng rãi trang b? hai trên phái y?u (sau chlamydia). ?a ph?n ch? em ph? n? không có tri?u ch?ng rõ ràng và có kh? n?ng b? lan truy?n b?nh lý nhanh chóng mà không bi?t. D??i ?ây m?t l?n ti?p xúc v?i 1 ng??i nam b? lây lan b?nh lý, ng??i ph? n? có 50% nguy c? b? lan b?nh.

B?nh l?u t?i ?àn ông th?i ?i?m ??u

L?u ph? bi?n ??i v?i phái n? h?n ?àn ông. T?m 10% nam b? l?u không ph?i có hi?n t??ng nào. Nguy c? khu?n nh? sau khi quan h? tình d?c v?i 1 ch? em ph? n? m?c truy?n b?nh là vòng 20% ??i v?i nam gi?i.

Hi?n t??ng l?u ? nam phân thành hai giai ?o?n:

  • Th?i k? giai ?o?n ??u

Ng??i có b?nh có kh? n?ng th?y t??ng ??i ng?a ngáy, khó ch?u ? con ???ng ti?u, nh? sau vài gi? thì ti?t ra ch?t d?ch t?i, r?i sau ?ó chuy?n d?n sang ??c sau này thành m? có màu vàng ??c. N?u ?i ?ái, b?nh nhân c?m th?y ti?u g?t, ?i ti?u bu?t, ?au rát, ?au ??n, m? ch?y hôm càng ph?n nhi?u, lúc tr?m tr?ng h?n có kh? n?ng ?i ti?u ra máu. Trong th?i gian này, ng??i có b?nh s? b? m?c s?t nh?, m?t m?i cùng ?au nh?c.

  • Th?i ?i?m mãn tính

N?u không nên tr? b?nh hay ch?a b?nh không hi?u qu? trên th?i gian giai ?o?n ??u, b?nh l?u t?i phái m?nh có th? chuy?n ??n th?i gian m?n tính. Trong th?i k? này, các hi?n t??ng ? có nguy c? bi?n m?t d?n, ch? còn l?i là ti?u ch?y gi?t ??c t?i sáng s?m, và gia t?ng n?u ng??i mang b?nh làm vi?c tr?m tr?ng, th?c khuya hay s? d?ng r??u bia. Phái nam b? b?nh l?u mãn tính s? có nguy c? b?t g?p bi?n ch?ng vô sinh cao h?n.

Xem thêm: Xét nghi?m l?u b?ng cách nào

B?nh l?u nhi?m qua con ???ng nào?

Lây lan qua ???ng tình d?c

?ây là ???ng ch? y?u c?a lan nhi?m l?u. Nó có th? lan b?ng sinh ho?t tình d?c d??ng v?t- âm h? (gây b?nh l?u ? sinh d?c), hay d??ng v?t- h?u môn (l?u ? h?u môn), sinh d?c- mi?ng (l?u t?i khoang mi?ng h?ng).

Lan nhi?m t? d?ng c? thi?t b? ki?m tra b?nh lý có nhi?m trùng b?nh l?u

Tình tr?ng này ch? chi?m t? l? không to, song v?n có nguy c? x?y ra. D?ng c? khám b?nh không ??m b?o, có dính m? vòng sinh d?c c?a ng??i nhi?m b?nh l?u ch?a t?i gi?i quy?t ti?t trùng, mà l?i s? d?ng nh?m khám k? l??ng cho b?nh nhân không bình th??ng, vô tình truy?n nhi?m trùng l?u cho b?nh nhân ??y.

Lây c? m? sang con

L?u ? n? gi?i không c?p tính nh?n nh?p ví d? ? nam gi?i c?n ?ôi khi l?u ? ch? em không nên nhìn th?y và ch?a b?nh ?úng lúc, lúc ch? em v?i con cùng v?i có con b?ng "cô bé" thì viêm nhi?m l?u kho?ng b? ph?n kín c?a m? s? truy?n sang con. ??c tr?ng nh?t là l?u t?i m?t c?a tr? s? sinh. Là n?u nh? ??a tr? ?? ch?y có ??y m? trên m?t (viêm k?t m?c m?t vì l?u)

Áp d?ng chung kh?n t?m, qu?n áo s? d?ng

S? d?ng chung kh?n t?m, ?? lót, ?? s? d?ng có d?ch toát c?a ng??i b?nh c?ng sinh ra quá trình truy?n virus b?nh l?u.

L?u luôn có tri?u ch?ng h?t s?c rõ r?t t?i phái nam song l?i tri?u ch?ng kín ?áo trên ph? n? c?n ph?i c?p n?u nh? không d? dàng ???c nhìn th?y cùng v?i ch?a b?nh, không khó lan truy?n cho c? th? b?t th??ng.

Phía ngoài bi?u hi?n b?nh l?u c?p tính t?i sinh d?c (t?ng ti?t d?ch ni?u ??o, "cô bé", viêm ni?u ??o c?p tính, trên phái n? có ?au b?ng trong và ra khí h?). L?u còn có nh?ng bi?u hi?n khác phía ngoài sinh d?c (ph? thu?c ??n ???ng truy?n nhi?m nhi?m) nh?: l?u m?t ? tr? s? sinh, ?au h?ng là do b?nh l?u, viêm nhi?m h?u môn t?i vì b?nh l?u, nhi?m trùng huy?t là do b?nh l?u, viêm kh?p b?i l?u, viêm nhi?m quanh gan (h?i ch?ng fitz-hugh-curtis), nhi?m trùng n?i tâm m?c t?i l?u.

T?ng quát l?i l?u lây lan qua ???ng gì? L?u s? lây nhi?m b?ng sinh ho?t tình d?c và b?t c? hành vi nào có s? ??i v?i d?ch toát c?a b?nh nhân b?nh l?u. V?y nên vi?c kham benh lau o dau r?t quan tr?ng vì l?u lúc không ???c ?i?u tr? ?úng và ?úng th?i ?i?m có nguy c? gây nên vô s? h?u qu? nguy h?i nh?t là viêm ti?u khung, tr?m tr?ng h?n là nhi?m trùng máu.

Sinh ho?t tình d?c b?o ??m, không áp d?ng chung qu?n áo áp d?ng v?i ng??i khác th??ng ?? ng?n ng?a lây nhi?m b?nh l?u. Khi b?n có b?t kì hi?n t??ng nào c?a b?nh l?u, hãy quay tr? l?i ngay phòng khám y t? uy tín nh?m ???c khám c?n th?n và tr? b?nh k?p th?i ?i?m, ?? phòng bi?n ch?ng không t?t cho c? th?.

Kh? n?ng m?c nên b?nh l?u?

L?u r?t r?ng rãi cùng th??ng ?nh h??ng t?i nam gi?i ?a s? h?n phái n?. Song, không s? nhi?u c? th? nhìn ra r?ng h? b? l?u t?i vì b?nh hi?m lúc có hi?n t??ng. B?nh này ph? bi?n ? m?t s? c? th? luôn ho?c quan h? tình d?c, tuy nhiên b?nh c?ng s? ?nh h??ng quay tr? l?i c?u bé.

B?n có th? t? ch? b?nh này thông qua cách h?n ch? thi?u m?t vài nhân t? nguy c?. Hãy tìm hi?u chuyên gia nh?m hi?u thêm thông tin rõ r?t.

M?t vài nhân t? nào làm nâng cao kh? n?ng b? m?c b?nh l?u?

Có ?a ph?n y?u t? kh? n?ng t?o ra b?nh l?u song nhân t? quan tr?ng nh?t chính là quan h? tình d?c không ??m b?o. Nh?ng yêu t? nguy c? khi?n cho b?nh lý truy?n nhanh:

  • Sinh ho?t tình d?c
  • Có b?n gái m?i
  • Có h?u nh? ng??i n?
  • T?ng ???c ch?n ?oán b? m?c l?u
  • B? m?c nh?ng b?nh lý l?y lây nhi?m tình d?c b?t bình th??ng.

Liên h? phòng khám uy tín ? Hà N?i ch?a b?nh xã h?i.