Bị trĩ nội phải ăn gì cùng với kiêng ăn gì?

Ch? ?? sinh ho?t hàng ngày ?nh h??ng ph?n nhi?u tr? l?i tình tr?ng gi?ng nh? thành qu? ch?a tr? tr? n?i. V?y m?c tr? n?i c?n ph?i ?n gì cùng b? b?nh tr? n?i kiêng ?n gì? Hãy cùng tìm hi?u v? ch? ?? ?n u?ng cho bi?t b?n nam b? tr? n?i qua bài vi?t Chia s? sau nh?m thông qua ?ó s? t?o cho mình 1 ch? ?? ?n u?ng thích h?p ?? do ?ó s?m thoát kh?i lo?i b?nh nguy h?i và ám ?nh trên h?u môn tr?c tràng này.

1 ? vài nguyên nhân gây nên tr? n?i ch? y?u ?ó là ch? ?? ?n u?ng không thích h?p. t?c là nh?ng b?n ?n ít dinh d??ng x?, ?n ph?n nhi?u th?t hay qu?n áo chiên rán, ?n ph?n ?ông qu?n áo cay nóng, dùng ít n??c… n?u nh? các b?n gi? 1 kh?u ph?n ?n u?ng này lâu ngày s? m?c b?nh tr? n?i ghé th?m b?t k? lúc nào b?i vì ch? ?? sinh ho?t không ???c b?o v? này có th? gây ra táo bón.

B? b?nh tr? n?i c?n ph?i ?n gì?

 • ?n s? ?ông rau xanh: d??i rau xanh không nh?ng ch?a m?t hàm s? l??ng vitamin không nh? mà còn li?u có s? l??ng ch?t x? r?t là d?i dào. v?n ?? ?n ph?n l?n ho?t ch?t x? có nguy c? giúp h?n ch? tri?u ch?ng tr? n?i cùng chia s? quá trình ?i?u tr? b?nh tr? n?i ngay t?c kh?c ??t k?t qu?. nên ?n h?u h?t m?t vài ch?ng rau ch?ng h?n nh? rau mu?ng, b?p c?i, rau cái ng?t, rau ngót…
 • ?n r?t nhi?u c?: m?t vài c?n c? nh? c? khoai lang, c? khoai tây, c? khoai s?… c?ng có ch?a ch? y?u d??ng ch?t x? thông qua ?ó lúc b? m?c b?nh tr? n?i m?t s? b?n nên t?ng c??ng vài d?ng c? này ?i t?i kh?u ph?n ?n ?n m?i ngày.
 • ?n r?t ?ông trái cây: ch?t x? c?ng có h?u h?t t?i nh?ng ki?u hoa qu? ví d? nh? sung, b??i, m?n, d?a…
 • ?n vài c?n ng? c?c nguyên h?t: Ngô, ??u xanh, ??u ?en…

? c?nh v?n ?? phát huy d??ng ch?t x? thì m?t vài b?n c?ng c?n ph?i s? d?ng ?? 8 lít n??c t?ng ngày nh?m giúp con ???ng tiêu hóa ho?t ??ng t?t h?n.

B? m?c b?nh tr? n?i kiêng ?n gì?

 • Kiêng ?? cay nóng: m?t vài ki?u th?c ph?m cay nóng nh? ?t, h?t tiêu, mù t?t… là m?t vài ?? ?n c?ng ph?i kiêng ??c bi?t n?u nh? các b?n không có ý ??nh m?c ?? ch?ng b?nh n?ng h?n.
 • Kiêng ?? u?ng thì có c?n: Bia, r??u… c?ng c?n ???c ng?n ch?n xa lúc b? m?c tr? n?i.
 • Kiêng qu?n áo chiên rán, ?? ?a ph?n d?u m?.
 • Phòng ng?a ?n th?t.
 • Ch? hi?n t??ng ho?t ??ng lành m?nh
 • Xung quanh v?n ?? t?o k?t lu?n mình 1 ch? ?? sinh ho?t thích h?p thì vài b?n c?ng ph?i ?? ý quay l?i l?i s?ng sinh ho?t vì nguyên do tr? c?ng xu?t phát t?m l?i s?ng quan h? liên ti?p c?a chúng ta. Hãy t?o k?t lu?n chính mình m?t ch? d? quan h? lành m?nh trong ?ây:
 • ??u ??n di chuy?n v?n ??ng.
 • Không ng?i hay ??ng kéo dài m?t vùng (n?u ??c ?i?m công v?n ?? yêu c?u c?n ng?i ?a ph?n thì m?t vài b?n ph?i ??ng lên ?i l?i sau n?u nh? ng?i kho?ng 40 phút)
 • Không nh?n ?i ??i ti?n, c?n ?i ngoài liên ti?p m?i ngày.
 • Gi? t?m r?a h?u môn s?ch s? có nguy c? liên ti?p.
 • Tuy?t ??i không ???c sinh ho?t thông qua con ???ng h?u môn tr?c tràng.

T?o ch?n ?oán mình m?t ch? ?? sinh ho?t cùng v?i ho?t ??ng khoa h?c ch? giúp cho h?n ch? d?u hi?u cùng san s? vi?c tr? b?nh tr? n?i ch? không nên là ph??ng h??ng ch?a lo?i ch?ng b?nh trên h?u môn tr?c tràng này. chính qua ?ó, n?u li?u có bi?u hi?n b?nh tr? n?i m?t s? b?n nên kh?n tr??ng ?i th?m khám nh?m li?u có cách th?c ?i?u tr? b?nh tr? n?i hi?u qu? nh?t.

Nh?m ???c tr? l?i mi?n phí s?m nh?t v? vài th?c m?c b? m?c b?nh tr? n?i c?n ph?i ?n gì? c?n kiêng ?n gì? cùng v?i m?t vài v?n ?? m?i quan h? t?i tr? n?i ví nh? b?nh tr? n?i thì có nghiêm tr?ng không, giá thành ch?a b?nh b?nh tr? n?i… m?t vài b?n vui lòng nh?p chu?t ??n khung chia s? bên trong nh?m nh?n ???c l?i h? tr? mi?n phí t?m b?nh vi?n.

Tham kh?o:

https://trello.com/nendikhamphukhoaodautotnhattaihanoi

PHÒNG KHÁM PH? KHOA THÁI HÀ
??a ch?: S? 11 Thái Hà, ??ng ?a, Hà N?i
T?ng ?ài t? v?n s?c kh?e ph? n? mi?n phí: 0365115116 ho?c Click Chat Online T? V?n Mi?n Phí.

t? v?n zalo

t? v?n mi?n phí