Bệnh viêm âm đạo: Quy trình khám nguyên nhân và biểu hiện

Khám âm ??o là vi?c làm h?t s?c quan tr?ng và c?n thi?t, giúp ch? em ph? n? có th? phát hi?n s?m tr??ng h?p b? viêm âm ??o ho?c các b?nh ph? khoa ti?m ?n trong s?c kh?e sinh s?n ?? t? ?ó có ???c ph??ng pháp ?i?u tr? thích h?p. Khi ?ó t? l? ch?a kh?i b?nh s? cao h?n nhi?u và còn tránh ???c các bi?n ch?ng ?nh h??ng ??n s?c kh?e. Quy trình khám âm ??o ph? n? khá ??n gi?n và nhanh chóng.

Quy trình khám âm ??o

Quy trình khám âm ??o n? gi?i ch? m?t kho?ng 15 – 30 phút bao g?m khu v?c vùng x??ng ch?u, bên trong khung ch?u và âm ??o.

 • ??u tiên bác s? s? ki?m tra bên ngoài vùng kín xem có d?u hi?u nào b?t th??ng không.
 • L?y d?ch ti?t âm ??o ?? làm các xét nghi?m c?n thi?t.
 • S? d?ng thi?t b? y t? h? tr? (m? v?t) ??a vào bên trong âm ??o ?? ki?m tra âm ??o, c? t? cung xem chúng có ho?t ??ng bình th??ng hay không.
 • Sau khi ?ã có k?t qu? xét nghi?m chính xác, bác s? s? ch? ??nh ph??ng pháp ?i?u tr? phù h?p v?i t?ng b?nh nhân và có nh?ng c?n d?n riêng.

Trong quá trình khám âm ??o, bác s? có th? s? s? d?ng các k? thu?t ch?n ?oán sau:

 • Làm ph??ng pháp ki?m tra d?ch ti?t âm ??o. Các chuyên viên ki?m tra m?u d?ch d??i kính hi?n vi, ?? phát hi?n các t? bào n?m, trùng roi hay các thành ph?n b?t th??ng khác. Trong ?ó s? ti?n hành 2 b??c sau, xét nghi?m cùng dung d?ch mu?i và nh? dung d?ch KOH10% vào m?u th?.
 • ??i v?i b?nh lý sinh ra do ký sinh trùng roi Trichomonas s? ti?n hành nh? n??c mu?i ?? th?y rõ l??ng clue cells, khi nh? KOH 10% s? rõ men n?m ký sinh.
 • ??i v?i b?nh do n?m Cadida: khi nh? KOH 10% s? cho th?y men n?m.
 • ??i v?i b?nh do vi khu?n (bacterial vaginosis): nh? n??c mu?i ?? th?y rõ clue cells, kính nh? KOH 10% s? th?y mùi cá ch?t.

Nguyên nhân viêm âm ??o

Viêm âm ??o là tình tr?ng âm ??o b? s?ng t?y, viêm ?? do b? các lo?i vi khu?n có h?i nh? n?m candida, trùng roi trichomonas, t?p trùng (bacterial vaginosis), song l?u c?u khu?n… xâm nh?p.

B?nh viêm âm ??o là m?t b?nh ph? khoa th??ng g?p ? ph? n?, khi b? viêm nhi?m b?n th??ng th?y ng?a âm ??o và b? ?au khi quan h?...

B?nh viêm âm ??o có th? d?n ??n tình tr?ng nhi?m trùng ng??c t? ?ó gây ?nh h??ng n?ng n? cho s?c kh?e sinh s?n c?a ch? em. Chính vì v?y, ngay khi có tri?u ch?ng thì c?n nhanh chóng ??n phòng khám ph? khoa ?? ki?m tra tình tr?ng và m?c ?? viêm nhi?m.

Tuy?t ??i không ???c t? ý mua thu?c v? dùng ho?c không ?i khám vì viêm âm ??o n?u không ???c ch?a tr? ho?c ch?a tr? không ?úng cách s? hình thành nh?ng t?n th??ng mãn tính kéo dài nhi?u n?m t?i âm ??o và c? t? cung. Ngoài vi?c gây vô sinh, m?t s? tr??ng h?p b? viêm âm ??o kéo dài còn có th? bi?n ch?ng sang ung th?.

bs Nga t? v?n

Bi?u hi?n viêm âm ??o

 • Thay ??i màu s?c, mùi ho?c l??ng d?ch trong âm ??o
 • Ng?a ho?c kích ?ng âm ??o
 • ?au trong quá trình giao h?p
 • Ti?u ?au
 • Xu?t huy?t âm ??o nh?.

N?u b?n b? xu?t ti?t âm ??o, ??c ?i?m c?a ch?t d?ch có th? giúp b?n phát hi?n ra nguyên nhân gây viêm:

 • Viêm âm ??o do vi khu?n: Xu?t ti?t d?ch màu tr?ng xám, hôi th?i, mùi tanh và nh?ng d?u hi?u này có th? rõ ràng h?n sau khi quan h? tình d?c. D?ch ti?t âm ??o ra s? hôi, có ban ??, phù quanh âm h? gây ng?a âm h?.
 • Nhi?m n?m: D?ch ti?t âm ??o tr?ng ??c nh? là váng s?a, dính ? các môi nh?, thành âm ??o (th??ng không có mùi hôi); Có ban ??, phù n?, gây ng?a âm h?; C?m giác sót, ?au rát khi ?i ti?u, khi quan h?.
 • Trichomonas: Gây ra xu?t ti?t d?ch màu vàng l?c và ?ôi khi có b?t.

Viêm âm ??o có t? h?t không

B?nh viêm âm ??o không th? t? h?t n?u không ?i?u tr? tri?t ??. Ngoài ra, b?nh n?u tái phát nhi?u l?n có th? d?n t?i nh?ng ?nh h??ng nghiêm tr?ng ??n s?c kh?e.

Viêm nhi?m có th? ng??c dòng lây lan gây viêm t? cung, viêm bu?ng tr?ng, t?c ?ng d?n tr?ng d?n t?i bi?n ch?ng vô sinh, th?m chí b?nh tái phát nhi?u l?n có th? d?n t?i bi?n ch?ng ung th? âm ??o, c? t? cung.

Ngoài ra, ch? em chú ý r?ng tuy?t ??i không ???c t? ý mua thu?c v? ?i?u tr? b?nh t?i nhà, không s? d?ng các bài thu?c dân gian nh?: lá tr?u không, chè xanh,… t? ý ?i?u tr? b?nh khi ch?a có s? th?m khám và ch? ??nh c?a bác s?.

Vì vi?c làm t??ng ch?ng nh? vô h?i này có th? d?n t?i b?nh ?i?u tr? không kh?i, gây bi?n ch?ng khó kh?n cho vi?c ?i?u tr? sau này.

PHÒNG KHÁM PH? KHOA THÁI HÀ
??a ch?: S? 11 Thái Hà, ??ng ?a, Hà N?i
T?ng ?ài t? v?n s?c kh?e ph? n? mi?n phí: 0365115116 ho?c Click Chat Online T? V?n Mi?n Phí.

t? v?n zalo

t? v?n mi?n phí