Bệnh sùi mào gà và các vấn đề lây lan nguy hiểm

B?nh sùi mào gà là b?nh xã h?i ph? bi?n hi?n nay, b?nh gây ?nh h??ng ??n tâm sinh lý, ??i s?ng tình d?c và ch?t l??ng cu?c s?ng c?a b?nh nhân. Theo trung tâm ki?m soát và phòng ng?a d?ch b?nh Hoa K? có t?i 50% nam và n? gi?i có ho?t ??ng tình d?c b? nhi?m HPV m?t l?n trong ??i.

Vì v?y, t?t nh?t m?i ng??i nên t? trang b? cho mình nh?ng ki?n th?c y khoa v? b?nh sùi mào gà ?? phòng tránh c?n b?nh này m?t cách khoa h?c nh?t.

b?nh sùi mào gà

B?nh sùi mào gà là gì?

Sùi mào gà (thu?t ng? y khoa còn g?i là m?n cóc sinh d?c), do ch?ng HPV gây ra, b?nh ??c tr?ng b?i s? xu?t hi?n c?a các u nhú trông gi?ng nh? súp l? ho?c mào gà, t?p trung ch? y?u ? b? ph?n sinh d?c và h?u môn c?a b?nh nhân.

Ng??i b?nh sùi mào gà không ch? b? ?nh h??ng tr?m tr?ng ??n tâm sinh lý và quan h? v? ch?ng, ?e do? tr?c ti?p ??n tính m?ng ng??i b?nh n?u không ???c ?i?u tr? k?p th?i.

Sùi mào gà lây qua ???ng nào?

B?nh sùi mào gà ch? y?u lây truy?n thông qua các ti?p xúc tình d?c, d?ch ti?t ho?c ti?p xúc da v?i da. ? tr? s? sinh, lây truy?n di?n ra trong lúc sinh.

 • Lây truy?n qua quan h? tình d?c không an toàn: Các hình th?c quan h? b?ng mi?ng, âm ??o ho?c h?u môn ??u có th? là nguyên nhân khi?n virus HPV lây lan t? niêm m?c b? ph?n sinh d?c c?a ng??i này sang ng??i khác.
 • Lây truy?n t? m? sang con: Thai nhi khi ?i qua ?ng sinh c?a m?, ti?p xúc v?i virus HPV ? âm ??o, c? t? cung s? nhi?m b?nh. Do ?ó, bác s? khuy?n cáo thai ph? m?c b?nh sùi mào gà nên chuy?n qua sinh th??ng.
 • Lây truy?n gián ti?p: Khi có s? ti?p xúc thân m?t nh? ôm, hôn, dùng chung ?? dùng cá nhân nh? bàn ch?i ?ánh r?ng, qu?n lót, ho?c vô tình ch?m vùng da h? c?a mình vào các d?ch nh?y sùi mào gà c?ng là nguyên nhân gây nhi?m b?nh. Tuy nhiên, các tr??ng h?p lây truy?n gián ti?p th??ng hi?m g?p.

Chú ý: Các y?u t? làm t?ng nguy c? lây lan b?nh sùi mào gà, b? th??ng t?n ? b? ph?n sinh d?c, có hành vi tình d?c không ???c b?o v? nh? quan h? v?i gái m?i dâm, quan h? ??ng gi?i.

B?nh sùi mào gà có nguy hi?m không?

b?nh sùi mào gà có nguy hi?m không

Sùi mào gà gây h?i cho tâm lý và s?c kh?e cho c? nam và n? gi?i, t?ng nguy c? lây lan d?ch b?nh cho nh?ng ng??i xung quanh:

 • Các u nhú sùi mào gà có th? xây x??c, ch?y máu và m? khi va ch?m ho?c ?i l?i, gây v??ng víu, khó ch?u.
 • Sùi mào gà ? b? ph?n sinh d?c không ch? có kh? n?ng lây truy?n cho ng??i khác mà còn làm t?ng nguy c? m?c b?nh nam khoa, b?nh xã h?i khác nh? giang mai, b?nh l?u, Chlamydia, gây ra viêm ???ng ti?t ni?u, viêm tr?c tràng…
 • Ch? em m?c b?nh sùi mào gà có th? lây truy?n b?nh cho ch?ng qua quan h? tình d?c, lây truy?n b?nh cho ng??i khác qua các ti?p xúc gián ti?p. ??c bi?t, thai ph? b? sùi mào gà s? truy?n b?nh cho con khi sinh th??ng.
 • Nam gi?i b? sùi mào gà b? ?nh h??ng tr?m tr?ng ??n tâm lý, e ng?i và m?c c?m khi?n b?n nam không dám quan h? tình d?c, quan h? v? ch?ng tr? nên b? t?c, chán n?n.
 • Ngoài ra, virus HPV gây ra sùi mào gà c?ng là nguyên nhân gây ra ung th?. Nam gi?i b? b?nh sùi mào gà t?c là ?ã nhi?m virus HPV, có nguy c? b? ung th? d??ng v?t sau này.

Phòng khám ph? khoa uy tín ? Hà N?i

Sùi mào gà có gây ung th? không?

Sùi mài gà th??ng g?p ? nh?ng ng??i trong ?? tu?i t? 16 – 40, ch? y?u lây nhi?m qua con ???ng quan h? tình d?c. C?ng có m?t s? tr??ng h?p b? lây nhi?m gián ti?p do ti?p xúc v?i v?t d?ng có virus gây b?nh ho?c ti?p xúc thân m?t v?i ng??i b?nh.

H?u h?t sùi mào gà nh? và ít, th??ng t? m?t ?i, có th? không c?n ch?a tr? nh?ng m?t nhi?u th?i gian. Nh?ng tr??ng h?p b?nh n?ng thì ph?i ch?a ? b?nh vi?n, phòng khám chuyên khoa da li?u. B?nh có kh? n?ng lâu truy?n cao cho b?n tình n?u không ???c ?i?u tr? k?p th?i.

Vi?c m?c nhi?u sùi mào gà khi mang thai có th? gây ?nh h??ng ??n con khi sinh ??. Sùi mào gà ? thai ph? có th? gây nh?ng tai ho? nh? ch?y máu khó c?m nguy hi?m ??n tính m?ng, ph?i m? ?? l?y thai nhi ra ngoài, lây b?nh t? ng??i m? sang thai nhi d?n t?i tr? khi sinh ra có bi?u hi?n c?a b?nh ? h?u, vòm h?ng.

B?nh sùi mào gà có m?i liên h? m?t thi?t v?i b?nh ung th?, nguy hi?m nh?t là làm t?ng nguy c? ung th? c? t? cung ? n? và ??i v?i nam gi?i có th? gây ung th? d??ng v?t n?u không ???c ch?a tr? k?p th?i.

Th?i gian b?nh sùi mào gà bi?n ch?ng thành ung th? là không gi?ng nhau. Tu? vào c? ??a, th?i gian, tình tr?ng s?c kho? ? m?i ng??i mà b?nh sùi mào gà có m?c ?? ti?n tri?n khác nhau.

V?i nh?ng ng??i phát hi?n s?m và ?i?u tr? k?p th?i thì b?nh s? không có nguy c? chuy?n bi?n thành ung th?.

Sùi mào gà có gây ung th? không

Cách phòng tránh b?nh sùi mào gà

Bi?n pháp phòng tránh b?nh sùi mào gà t?t nh?t là quan h? tình d?c chung th?y m?t m?t. C? hai ng??i ??u ph?i b?o ??m không m?c b?nh lây truy?n. Ho?c n?u không thì dùng bao cao su ?úng cách ?? h?n ch? nguy c? m?c b?nh sùi mào gà. Tuy nhiên, virus v?n có th? lây lan qua v? trí không có bao cao su b?o v?.

?? phòng b?nh sùi mào gà b?m sinh, m? nên làm xét nghi?m huy?t thanh m?t cách có h? th?ng. N?u phát hi?n b? b?nh thì m? c?n ?i?u tr? ngay.

Khám s?c kho? ??nh k? ít nh?t m?i n?m m?t l?n nh?m phát hi?n và ?i?u tr? các v?n ?? s?c kho? t? s?m. Ho?c b?n th??ng xuyên có quan h? tình d?c không an toàn thì nên th?m khám 6 tháng/ l?n ?? phát hi?n b?nh s?m nh?t.

Ch? ?? sinh ho?t và làm vi?c khoa h?c nh?m t?ng c??ng s?c ?? kháng và nâng cao h? mi?n d?ch c?a c? th?. Theo ?ó mà bác s? khuy?n cáo các b?n nên chú ý ch? ?? dinh d??ng ??y ??, ?u tiên th?c ph?m t??i s?ng, rau xanh và trái cây…

Luy?n t?p th? d?c th? thao ít nh?t 30 phút m?i ngày, gi? cho tâm tr?ng ?n ??nh, tránh c?ng th?ng, stress.

N?u có nghi ng? m?c b?nh sùi mào gà, c?n ??n c? s? y t? khám và ?i?u tr? ngay, không th? t? ý mua thu?c v? ?i?u tr?.

Ai nên phòng ng?a?

Nh?ng ??i t??ng d??i ?ây c?n phòng ng?a b?nh sùi mào gà và tìm cách phòng tránh th?t t?t.

 • Các ??i t??ng hành ngh? m?i dâm: ?ây là m?t trong nh?ng ??i t??ng có quan h? tình d?c v?i r?t nhi?u ng??i và th??ng không ki?m soát ???c tinh hình s?c kho? c?a h? vì n?u có quan h? tình d?c v?i các ??i t??ng này b?n s? có nguy c? m?c b?nh xã h?i.
 • Các ??i t??ng ngo?i tình: Nh?ng ??i t??ng th??ng xuyên g?n g?i b?n tình có m?i quan h? ph?c t?p, h? th??ng ti?p xúc v?i nhi?u ??i t??ng khác nhau và có quan h? g?n g?i v?i h? mà không h? bi?t nh?ng ??i t??ng h? ?ang quan h? có th? m?c b?nh sùi mào gà.
 • Các ??i t??ng th??ng ch?m sóc ng??i b?nh: Các ??i t??ng này th??ng là y bsc s?, ng??i thân c?a b?nh nhân khi ph?i th??ng xuyên ti?p xúc v?i b?nh nhân s? có r?t nhi?u nh?ng lúc b?n s? ý không mang các ?? b?o h? hay s? d?ng ?? c?a b?nh nhân hay ch?m vào nh?ng v?t th??ng c?a b?nh nhân khi?n cho nh?ng d?ch mang m?m b?nh hay máu c?a b?nh nhân bám lên c? th? b?n và các virus t? ?ó xâm nh?p gây b?nh d? dàng.
 • Các ??i t??ng không có ki?n th?c c? b?n v? b?nh sùi mào gà: Vi?c không n?m rõ v? b?nh sùi mào gà, các con ???ng truy?n b?nh, các cách phòng tránh là nguyên nhân khi?n nhi?u b?n m?c ph?i và nhi?m b?nh mà không h? hay bi?t. N?u không may s? d?ng chung ?? cá nhân hay truy?n máu có th? nhi?m virus HPV gây b?nh.

Th?i gian phát b?nh sùi mào gà?

th?i gian phát b?nh sùi mào gà

Các u nhú sùi mào gà là lành tính, không nguy hi?m tr?c ti?p ??n tính m?ng nh?ng gây m?t th?m m?, khi?n ng??i b?nh m?c c?m do m?c b?nh xã h?i, t? ti v?i ng??i b?n tình.

Phát hi?n và can thi?p sùi mào gà t? s?m s? khi?n b?nh nhanh kh?i h?n, ng?n ch?n nguy c? lây truy?n b?nh cho ng??i khác và ch?n ?oán s?m kh? n?ng b?nh nhân có th? b? ung th? sau này không.

Làm th? nào ?? bi?t có nhi?m HPV hay không? Không có xét nghi?m nào bi?t ???c tình tr?ng HPV ? ng??i và không có xét nghi?m HPV ???c ch?p thu?n nào tìm ???c HPV ? mi?ng ho?c vòm h?ng.

Chí có các xét nghi?m HPV dung ?? t?m soát ung th? c? t? cung, ch? nên làm nh?ng xét nghi?m này ?? t?m soát cho n? gi?i t? 30 tu?i tr? lên. Không nên xét nghi?m HPV ?? t?m soát cho nam gi?i.

Ph?n l?n nh?ng ng??i b? HPV không bi?t là h? b? b?nh và ch?a có nh?ng tri?u ch?ng hay v?n ?? s?c kho? nào t? ?ó. M?t s? ng??i phát hi?n h? nhi?m HPV khi xu?t hi?n m?n t?i b? ph?n sinh d?c. N? gi?i có th? bi?t ???c mình b? nhi?m HPV khi có k?t qu? xét nghi?m Pap b?t th??ng.

L?i khuyên: N?u b?n có nghi ng? mình nhi?m virus HPV, c?n ??n c? s? y t? khám và ?i?u tr? ngay, tuy?t ??i không th? t? ý mua thu?c v? ?i?u tr? khi ch?a có s? ch? ??nh c?a bác s? chuyên khoa.

Vi?c b? sùi mào gà có ?nh h??ng ??n thai k? không?

Vi?c m?c nhi?u sùi mào gà khi mang thai có th? gây ?nh h??ng ??n con khi sinh ??. Sùi mào gà ? thai ph? có th? gây nh?ng ?nh h??ng nghiêm tr?ng ??n tính m?ng, ph?i m? ?? l?y thai nhi ra ngoài, lây b?nh t? ng??i m? sang thai nhi d?n t?i tr? khi sinh ra có bi?u hi?n c?a b?nh ? h?u, vòm h?ng.

M? m?c b?nh sùi mào gà có th? lây truy?n sang cho con qua nhau thai t? tháng th? 4, th? 5 tr? ?i. Tùy thu?c vào m?c ?? nhi?m b?nh n?ng hay nh? mà ?nh h??ng khác nhau:

 • N?u thai nhi b? nhi?m ? ?t thì có th? b? s?y thai ? tháng th? 5, 6 ho?c ch?t l?u.
 • N?u nhi?m trùng nh? h?n thì thai nhi có th? ?? ?? tháng, nh?ng s? ch?t l?u ho?c ch?t ngay sau khi sinh.

Chú ý: ?? phòng b?nh sùi mào gà b?m sinh, m? nên làm xét nghi?m huy?t thanh m?t cách có h? th?ng. N?u phát hi?n b? b?nh thì m? c?n ?i?u tr? ngay.

Có th? ?i?u tr? ???c các v?n ?? v? s?c kho? do sùi mào gà gây ra không?

M?c dù là c?n b?nh gây nhi?u bi?n ch?ng nguy hi?m, nh?ng b?nh sùi mào gà có th? ch?a kh?i n?u ???c phát hi?n s?m và ?i?u tr? ?úng.

Vi?c ?i?u tr? b?nh sùi mào gà c?n ???c ti?n hành càng s?m càng t?t, tuân th? ch? ??nh c?a bác s?, ?i?u tr? k?t h?p cho c? v? và ch?ng, c? hai c?n ph?i kiêng quan h? tình d?c trong quá trình ?i?u tr?.

N?u b?nh nhân không kiên trì, b? d? n?a ch?ng s? làm cho b?nh tr? nên n?ng n? h?n, g?p nhi?u khó kh?n và t?n kém chi phí.

Ngay c? khi ?ã ch?a kh?i b?nh sùi mào gà, b?nh v?n có th? tái phát. Do ?ó, ng??i b?nh c?n ph?i tuân th? các nguyên t?c trong phòng và ch?a b?nh sùi mào gà.

Trên ?ây là nh?ng chia s? c?a bác s? ?? V?n Chi?n phòng khám ph? khoa Thái Hà v? b?nh sùi mào gà, hi v?ng ?ã cung c?p ??n b?n nh?ng thông tin h?u ích. M?i b?n kho?n nào khác c?n t? v?n, xin vui lòng liên h? ??n s? 0365115116 ?? ???c gi?i ?áp.

PHÒNG KHÁM PH? KHOA THÁI HÀ
??a ch?: S? 11 Thái Hà, ??ng ?a, Hà N?i
T?ng ?ài t? v?n s?c kh?e ph? n? mi?n phí: 0365115116 ho?c Click Chat Online T? V?n Mi?n Phí.

t? v?n zalo

t? v?n mi?n phí