Phòng Khám Phụ Khoa Thái Hà

Phòng khám phụ khoa Thái Hà

Khám ph? khoa ??nh k? ? phòng khám ph? khoa Thái Hà là cách t?t nh?t ?? ??m b?o an toàn cho s?c kh?e sinh s?n c?a ng??i ph? n?. B?i các b?nh ph? khoa ??u ?nh h??ng tr?c ti?p ??n các c? quan thu?c h? sinh s?n.

Quy trình khám ph? khoa ??y ?? t?i phòng khám ph? khoa uy tín bao g?m khám t?ng th? các c? quan sinh d?c trên và d??i (ng?c, âm h?, âm ??o, t? cung, bu?ng tr?ng…) nh?m xác ??nh tình tr?ng s?c kh?e và kh? n?ng sinh s?n ? hi?n t?i.

phòng khám ph? khoa thái hà

Khi khám ph? khoa t?i phòng khám ?a khoa Thái Hà, các bác s? s? h??ng d?n th?c hi?n theo ?úng quy trình làm vi?c, khám ch?a b?nh ph? khoa chuyên nghi?p:

B??c 1: Khám t?ng quát và nh?ng v?n ?? bên ngoài vùng kín

 • ?ây là b??c c? b?n nh?ng c?ng vô cùng quan tr?ng khi ?i khám ph? khoa ?? khám b?nh lâm sàng thông qua nh?ng bi?u hi?n b?t th??ng c?a vùng kín, b? ph?n sinh d?c c?a n? gi?i.
 • Khi có nh?ng bi?u hi?n b?t th??ng nh? khí h? ra nhi?u kèm theo nh?ng bi?u hi?n l? nh? khí h? có mùi hôi, kh?m, tanh. Kinh nguy?t c?a ph? n? c?ng là c?n c? ?? xác ??nh s? b?t th??ng, liên quan ??n nhi?u ch?ng b?nh ph? khoa nguy hi?m.
 • Thông qua trao ??i, chia s? c? th? v? tình tr?ng s?c kh?e, k?t h?p v?i xét nghi?m máu, n??c ti?u ?? bác s? ch?n ?oán tình tr?ng b?nh có th? m?c ph?i. T? ?ó có th? thu th?p thông tin c?n thi?t và ti?n hành nh?ng xét nghi?m sau nhanh chóng, d? dàng và chính xác h?n.

B??c 2: Khám, ki?m tra ng?c

 • Có th? nhi?u b?nh nhân cho r?ng, khám ph? khoa t?c là khám nh?ng v?n ?? ? vùng kín c?a ch? em. Nh?ng th?c t?, ng?c c?ng là b? ph?n r?t quan tr?ng c?a n? gi?i. Vì v?y, b??c ki?m tra ng?c là b??c không th? b? qua khi ?i khám ph? khoa.
 • B??c khám ng?c ?? xác ??nh xem có xu?t hi?n các kh?i u ng?c, ung th? vú ho?c các b?nh ???ng hô h?p. T? ?ó, các bác s? s? trao ??i xem có nên ch?p nh? ?nh ?? xác ??nh nguy c? ung th? và các b?nh v? vú ?? có th? phát hi?n và ch?a tr? s?m.

B??c 3: Khám, ki?m tra vùng kín

 • ?ây ???c coi là b??c quan tr?ng nh?t ?? tìm và phát hi?n các b?nh ph? khoa. Khám vùng kín c?a b?nh nhân bao g?m: Âm h?, âm ??o, môi l?n, môi nh? và h?u môn.
 • Tr??c tiên, bác s? s? ki?m tra b?ng m?t th??ng ?? xác ??nh nh?ng b?t th??ng ? bên ngoài c?a vùng kín nh? viêm nhi?m, d? ?ng, có n?i m?n hay không.
 • Sau ?ó bác s? s? ti?n hành dùng ph?u m? v?t ??a vào bên trong âm ??o ?? quan sát thành âm ??o và l? tuy?n c? t? cung. C?ng ? trong b??c này, bác s? s? nh? nhàng l?y d?ch t? bào c? t? cung ?? xét nghi?m. Xét nghi?m d?ch âm ??o ?? xác ??nh các b?nh viêm nhi?m và b?nh xã h?i lây qua ???ng tình d?c.
 • Ki?m tra vùng ch?u bao g?m các c? quan: Bu?ng tr?ng, ?ng d?n tr?ng, d? con, t? cung ?? xác ??nh các kh?i u x? t?i vùng b?ng d??i.

Tr?i qua 3 b??c khám ph? khoa trên ?ây, bác s? t?i phòng khám Thái Hà s? có ch?n ?oán lâm sàng v? tình tr?ng s?c kh?e ? hi?n t?i.

Tr??ng h?p không m?c b?nh, bác s? s? chia s? v?i ch? em nh?ng bi?n pháp thích h?p ?? ti?p t?c duy trì tình tr?ng s?c kh?e t?t nh? hi?n t?i.

N?u có m?c b?nh, bác s? s? cùng ch? em trao ??i v? tình tr?ng b?nh, ??a ra ph??ng án ?i?u tr? b?nh nhanh và hi?u qu? nh?t. H??ng d?n t? m? v? nh?ng kho?n chi phí trong quá trình ?i?u tr?, n?u b?nh nhân ??ng ý thì m?i ti?n hành ?i?u tr?.

Phòng khám ph? khoa Thái Hà chuyên khám và ?i?u tr? các b?nh:

 • Viêm nhi?m ph? khoa: Viêm âm ??o, viêm c? t? cung, viêm t? cung, viêm vùng ch?u, viêm ?ng d?n tr?ng, viêm bu?ng tr?ng, viêm l? tuy?n c? t? cung…
 • Kinh nguy?t không ??u: Rong kinh, rong huy?t, r?i lo?n kinh nguy?t, kinh nguy?t quá ng?n ho?c quá dài.
 • B?nh xã h?i: B?nh l?u, giang mai, sùi mào gà, m?n r?p sinh d?c.
 • U nang bu?ng tr?ng.
 • U x? c? t? cung.
 • Vô sinh n?
 • B?nh h?u môn: B?nh tr?, apxe h?u môn, polyp h?u môn, n?t k? h?u môn.

Bác s? ph? trách khám ph? khoa t?i phòng khám ph? khoa thái Hà là bác s? Nguy?n Th? Nga. T?t nghi?p lo?i ?u c?a tr??ng ??i h?c Y Thái Bình, bác s? có h?n 30 n?m kinh nghi?m làm vi?c t?i các b?nh vi?n chuyên khoa l?n, t?ng là tr??ng khoa s?n c?a b?nh vi?n ?a khoa Lâm Hoa Thái Bình, Giám ??c trung tâm t? v?n dân s?, tr??ng phòng trung tâm dân s? S? y t? Thái Bình.

H?u h?t b?nh nhân khám bác s? Nguy?n Th? Nga ??u th?a nh?n ?ây là bác s? “mát tay” vì thái ?? nh? nhàng, ân c?n và s? quan tâm, chu ?áo ??n b?nh nhân.

Phòng khám ph? khoa Thái Hà luôn công mai, minh b?ch m?i kho?n chi phí khám ph? khoa. Tr??c khi th?c hi?n b?t c? b??c khám, xét nghi?m ho?c ?i?u tr? nào, bác s? luôn thông báo tr??c ?? b?nh nhân ??a ra quy?t ??nh d? trù chi phí và l?a ch?n ??ng ý ho?c t? ch?i ?i?u tr?.

PHÒNG KHÁM PH? KHOA THÁI HÀ
??a ch?: S? 11 Thái Hà, ??ng ?a, Hà N?i
T?ng ?ài t? v?n s?c kh?e ph? n? mi?n phí: 0365115116 ho?c Click Chat Online T? V?n Mi?n Phí.